รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยื่อน Sichuan Vocational and Technical College เพื่อลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง 2 สถาบัน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
พฤศจิกายน 13, 2023
ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๑ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 14, 2023