ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกให้นำเสนองาน ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และคุณอุศนา โซ่ลาย จากบริษัท คัลเลอโกลบอล จำกัด ร่วมบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องทดสอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคประเมินอายุ การใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการสอบการเร่งสภาวะอากาศ
กุมภาพันธ์ 2, 2024
เปิดศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก ๆ พร้อมพาชมศูนย์วิจัยฯ
กุมภาพันธ์ 3, 2024