เปิดศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก ๆ พร้อมพาชมศูนย์วิจัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกให้นำเสนองาน ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)
กุมภาพันธ์ 2, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กุมภาพันธ์ 3, 2024