มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรม แก่นักศึกษาจำนวน 12 คน ในโครงการอบรมพัฒนาวิศวกรแห่งอนาคต ด้าน Intelligent Manufacturing ณ Shaanxi Institute of Technology เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 27 พฤศจิกายน 2566

ดร.เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 และ ดร.วาสิน หล่อวัฒนตระกูล รองประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 1,500,000 บาท และสนับสนุนทุนในการสร้างหอพระประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 500,000 บาท
พฤศจิกายน 15, 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พฤศจิกายน 16, 2023