ดร.เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 และ ดร.วาสิน หล่อวัฒนตระกูล รองประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 1,500,000 บาท และสนับสนุนทุนในการสร้างหอพระประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 500,000 บาท

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 14, 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรม แก่นักศึกษาจำนวน 12 คน ในโครงการอบรมพัฒนาวิศวกรแห่งอนาคต ด้าน Intelligent Manufacturing ณ Shaanxi Institute of Technology เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 27 พฤศจิกายน 2566
พฤศจิกายน 16, 2023