รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยื่อน Sichuan Vocational and Technical College เพื่อลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง 2 สถาบัน
พฤศจิกายน 14, 2023
ดร.เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565 และ ดร.วาสิน หล่อวัฒนตระกูล รองประธานบริษัท สินแร่สาคร จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 1,500,000 บาท และสนับสนุนทุนในการสร้างหอพระประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 500,000 บาท
พฤศจิกายน 15, 2023