อบรมศึกษาดูงานระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี 5G ที่ Mitsubishi Electric Corporation Nagoya Works/Industrial Mechatronics Systems Works, เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น