อบรมศึกษาดูงานระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี 5G ที่ Mitsubishi Electric Corporation Nagoya Works/Industrial Mechatronics Systems Works, เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Nakanihon Automotive College, เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
มีนาคม 29, 2023
ศึกษาดูงานทางด้านพลังงาน เคมี พลาสมา วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ที่ Kyoto University, Uji Campus เมืองเกียวโต
มีนาคม 31, 2023