คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ คณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษามทร.ธัญบุรี