ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมจำลองระบบโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมจำลองระบบโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1,788,600 อุตสาหการ
ใบราคารกลาง 1,788,600 อุตสาหการ
4. ตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 1,788,600 อุตสาหการ

Comments are closed.