ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าทอใยแก้ว และผ้าทอคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในงานสิ่งทอเทคนิค & คอมโพสิท ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ที่บริษัท แมคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 15, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ประชุมหารือ เข้าพบคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) 
มีนาคม 15, 2024