คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ประชุมหารือ เข้าพบคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าทอใยแก้ว และผ้าทอคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในงานสิ่งทอเทคนิค & คอมโพสิท ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
มีนาคม 15, 2024
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
มีนาคม 15, 2024