รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ประชุมหารือ เข้าพบคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) 
มีนาคม 15, 2024
หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 2
มีนาคม 19, 2024