คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในด้านต่าง ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความกับ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 1, 2023
ผศ.อารียา ตงสาลี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และคณะอาจารย์ภาควิชาฯยินดีต้อนรับคณะ China Nonwovens&Industrial Textiles Association CNITA จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 ท่าน มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัยเพื่อทำความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยในอนาคต
ธันวาคม 1, 2023