ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอพ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์จาก National Institute of Technology, Kagawa College (NITCK), Japan เพื่อเยี่ยมชม และเข้าพบปรึกษาหารือ
มีนาคม 14, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ที่บริษัท แมคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 15, 2024