คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์จาก National Institute of Technology, Kagawa College (NITCK), Japan เพื่อเยี่ยมชม และเข้าพบปรึกษาหารือ

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
มีนาคม 14, 2024
ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอพ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 15, 2024