TechTrend I EP.1 I บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เปิดเบื้องลึกความสำเร็จหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาตากมหาวิทยาลัยเอพียู Asia Pacific University
กุมภาพันธ์ 9, 2024
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านำนักศึกษา จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ถิรไทย จำกัด
กุมภาพันธ์ 9, 2024