ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
กุมภาพันธ์ 28, 2023
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
กุมภาพันธ์ 28, 2023