รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2565
กันยายน 22, 2022
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)
กันยายน 25, 2022