รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)