รางวัลจากการประกวดงานมหกรรมวิจัย และนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
สิงหาคม 23, 2023
การประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 11 / 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล
สิงหาคม 24, 2023