คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ อันดับ 114 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023)
ธันวาคม 5, 2023
ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2566 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ธันวาคม 6, 2023