วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

ผศ.อารียา ตงสาลี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และคณะอาจารย์ภาควิชาฯยินดีต้อนรับคณะ China Nonwovens&Industrial Textiles Association CNITA จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 ท่าน มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัยเพื่อทำความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยในอนาคต
ธันวาคม 1, 2023
ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้
ธันวาคม 4, 2023