คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ ที่ได้รับอนุมัติทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) โครงการ “การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนแถบชายทะเลด้วยการเพิ่มมูลค่าขยะเศษแก้วเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ”

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดโครงการวิศวกรรมศาสตร์การเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์​ Semiconductor​ เพื่อสหกิจต่างประเทศ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ​เพื่อการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่​ 7-17 พ.ย.​ 2566
พฤศจิกายน 17, 2023
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤศจิกายน 23, 2023