การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมงานราชมงคลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565