TechTrend I EP.5 I การดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

TechTrend I EP.4 I มาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
กุมภาพันธ์ 12, 2024
TechTrend I EP.6 I ระบบรางและเทคโนโลยีของรถไฟไทย
กุมภาพันธ์ 13, 2024