โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์