MOU & MOA

งานวิเทศสัมพันธ์

 

หัวข้อ MOU & MOA Download

ขั้นตอนการยื่นเสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Go to site
  • ขั้นตอนการยื่นเสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2563
  • ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นข้อเสนอร่างความร่วมมือทางวิชาการ

ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มี MOU&MOA ร่วมกัน

  • สรุปความร่วมมือ MOU&MOA ล่าสุดอัพเดท เมษายน 2563
  • ข้อมูลรายชื่อ MOU&MOA พร้อมเว็บไซด์
Go to link

Comments are closed.