“คู่มือการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ฉบับปรุงปรุง พศ 2560-ฉบับสมบูรณ์”