ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

งานนวันตกรรมการศึกษา

งานสหกิจศึกษา

งานทะเบียนและวัดผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานห้องสมุด