**อยู่ระหว่างการปรับปรุง**

ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

งานพัฒนาหลักสูตร

 

งานสหกิจศึกษา

 

 

งานทะเบียนและวัดผล

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

งานห้องสมุด