หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง