ปฏิทินเลือกสาขา

กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ
1 1 สิงหาคม 2562 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 1 )

 

2 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 2 ) หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรหัส (Password) การเลือกภาควิชา

 

3 20 เมษายน 2563 ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ ตรวจสอบผลการเรียน *กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชา

 

4 25-29

พฤษภาคม 2563

**เปลี่ยนแปลง

รับรหัสผ่าน (Password) รับรหัสผ่าน (Password) กรอกแบบฟอร์มระบบออนไลน์

 

5

1-5 มิถุนายน 2563

**เปลี่ยนแปลง

เลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกสาขาวิชา
6 15 มิถุนายน 2563

**เปลี่ยนแปลง

ประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

 

7 22 มิถุนายน 2563

**เปลี่ยนแปลง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกตามสาขาต่างๆ ทางระบบฐานข้อมูล

– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม