ปฏิทินเลือกสาขา

กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ
1 1 สิงหาคม 2562 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 1 )

 

2 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 2 ) หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรหัส (Password) การเลือกภาควิชา

 

3 20 เมษายน 2563 ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ ตรวจสอบผลการเรียน *กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชา

 

4 11-15 พฤษภาคม 2563 รับรหัสผ่าน (Password) ที่งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1      เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น

 

5

25-29

พฤษภาคม 2563

 

เลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกสาขาวิชา
6 8 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

 

7 15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกตามสาขาต่างๆ ทางระบบฐานข้อมูลและที่งานทะเบียนและวัดผล

 

– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม