กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา 2564

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

1

22 กรกฎาคม 2564

รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 1 )

 

2

10 กุมภาพันธ์ 2565

รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 2 )หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรหัส (Password) การเลือกภาควิชา ผ่านระบบ  Microsoft Teams

3

20 เมษายน 2565

ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ  ตรวจสอบผลการเรียน
*กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชา 

4

12 พฤษภาคม 2565

ให้นักศึกษาที่จะเลือกสาขาวิชาทุกคนตรวจสอบการรับรหัสผ่าน (Password)
เพื่อเข้าฐานข้อมูลในการเลือกสาขาจากประกาศในระบบ Microsoft Teams

5

16 – 20 พฤษภาคม 2565

เลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกสาขาวิชา

7

2 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

 


หมายเหตุ
: ข้อมูลต่างๆและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นศ.สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ https://www.engineer.rmutt.ac.th/academicaffairs/