กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา 2563

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

1

25 กันยายน 2563

รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 1 )

2

19 กุมภาพันธ์ 2564

รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 2 )

หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรหัส (Password) การเลือกภาควิชา ผ่านระบบ  Microsoft Teams  

3

20 เมษายน 2564

ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ  ตรวจสอบผลการเรียน *กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชา*

4

17 – 21 พฤษภาคม 2564

เลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูล

5

8 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา


หมายเหตุ
: ข้อมูลต่างๆและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นศ.สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ https://www.engineer.rmutt.ac.th/academicaffairs/