ปฏิทินเลือกสาขา

กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา 2563

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ
1 25 กันยายน 2563 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 1 )

 

2 19 กุมภาพันธ์ 2564 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเลือกสาขา ( ครั้งที่ 2 )หากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับรหัส (Password) การเลือกภาควิชา
3 20 เมษายน 2564 ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ  ตรวจสอบผลการเรียน
*กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชา
 
4 10 – 14 พฤษภาคม 2564 รับรหัสผ่าน (Password) ที่งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น

 

5 17 – 21 พฤษภาคม 2564 เลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกสาขาวิชา
7 8 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา

 

หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นศ.สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ https://www.engineer.rmutt.ac.th/academicaffairs/