สัมภาษณ์นักศึกษา ระบบ TCAS 2019 (รอบ Portfolio) วันที่ 5 มกราคม 2562
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอนและการวัดประเมินผลของคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม และวัสดุวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีล้านนา จังหวัดเชียงใหม่