ลำดับ

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่รับสมัคร

รายละเอียด

1

รับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  ปวช.  วศ.บ.

หลักสูตร 4 ปี (ระบบโควตา Portfolio)

 

เปิดรับสมัครวันที่
21 ก.ย. –  1  พ.ย. 2563

คลิก

2

รับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  ปวส.  วศ.บ.

โดยวิธีการเทียบโอน (ระบบโควตา Portfolio)

 

เปิดรับสมัครวันที่
21 ก.ย. –  1  พ.ย. 2563

คลิก

3

รับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  ปวช.  วศ.บ.

หลักสูตร 4 ปี (ระบบสอบตรง)

 

เปิดรับสมัครวันที่
23 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564

คลิก

4 รับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  ปวส.  วศ.บ.

โดยวิธีการเทียบโอน (ระบบสอบตรง)

เปิดรับสมัครวันที่
23 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564

คลิก

สามารถสมัครออนไลน์ในระบบได้ที่เว็บไซต์ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/