สำนักงานบัณฑิตศึกษา

– จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

– ดูแลและควบคุมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

– ดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

– ควบคุมการจัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อยกระดับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตร

– ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ

– จัดทำทะเบียนหลักสูตร  สถิติข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา

– จัดทำการขอเปิดหลักสูตรให้ดำเนินไปตามแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

– ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ สภาวิชาการ

– ทำหน้าที่ในด้าน การดูแลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย

– เตรียมการสำหรับการประชุมบริหารวิชาการ สภาวิชาการ การแจ้งและติดตามมติที่ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ

– จัดทำ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทราบ

– จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสหกิจศึกษา

– จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี หรือแผนงานสหกิจศึกษา  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการศึกษาประจำปีของคณะ

– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  และส่วนราชการภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานสหกิจศึกษาและคณะ

– สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

– จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนและวัดผล

– จัดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน

– ประมวลผลข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา

– จัดทำหนังสือรับรองผลการศึกษา

– ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับรองผลการศึกษา

– เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการศึกษาของนักศึกษา

– ร่วมจัดทำปฏิทินการศึกษาและแผนการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา

– จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

– จัดเก็บและรวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน

– จัดทำระบบข้อมูล  แผนงานและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

– ประสานงานและวางระบบประกันคุณภาพภายในคณะ

– ติดตามงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายและคณะ

– ตรวจสอบประเมิน  และการรายงานผลการตรวจสอบประเมิน

– ปรับปรุงระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานห้องสมุด

– จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการในห้องสมุด

– จัดทำทะเบียนและหมวดหมู่หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษา

– จัดหาหนังสือ  วารสาร สิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษา

– รวมเล่มวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

– จัดหาและควบคุมการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด

– บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ วารสาร  และสิ่งพิมพ์

– จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาห้องสมุด

– จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ

– จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี