การชี้แจงการเลือกสาขา ครั้งที่ 2”ฝ่ายวิชาการจะดำเนินการชี้แจงผ่านทางระบบ MS Teams