พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลักขององค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์

พันธกิจ (Mission)

M1: จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมและชุมชน

M2: สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมและชุมชน

M3: ให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และทดสอบทางวิศวกรรมให้กับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมและชุมชน

M4: บ่มเพาะสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของการจัดลำดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของประเทศ ด้านอากาศยาน ระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ. 2570
ค่านิยม "ETHIC"

ต่อยอดเทคโนโลยี (E, Enhanced technology)

เชื่อมั่นในทีม (T, Trust)

ปฏิบัติการได้จริง (H, Hands on)

สร้างนวัตกรรม (I, Innovation)

ประนีประนอม (C, Compromise)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)
“รู้รับผิดชอบ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลก”
สมรรถนะหลักขององค์กร

CC1: การบ่มเพาะวิศวกรให้เป็นนวัตกรเชิงปฏิบัติ

CC2: เทคโนโลยีสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า

CC3: การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ชุมชน มหาวิทยาลัย)

ปรัชญา (Philosophy)
“วิศวกรรมสร้างนวัตกรรม สร้างคน สร้างสังคมที่ยั่งยืน”
ปณิธาน (Determination)
“องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สอนรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
อัตลักษณ์ (Identity)
“วิศวกรนักคิด นักปฏิบัติ มืออาชีพ”
คติพจน์ (Motto)
“Engineering the Future”