วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ชั้นนำในภูมิภาค
ปรัชญา (Philosophy)
“วิศวกรรมสร้างนวัตกรรม สร้างคน สร้างสังคมที่ยั่งยืน”
ปณิธาน (Determination)
“องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สอนรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
อัตลักษณ์ (Identity)
“วิศวกรนักคิด นักปฏิบัติ มืออาชีพ”
คติพจน์ (Motto)
“Engineering the Future”
ค่านิยมองค์กร (Core values)

– R (Right) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

– M (Mastery) รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ

– U (Universal Standard) มีความเป็นสากล

– T (Technology) ต่อยอดเทคโนโลยี

– T (Trust & Team) เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

– มุ่งเน้นตรงเวลา

– จิตอาสาคือชีวิต

– รู้คิดอย่างสร้างสรรค์

– ก้าวทันโลกทัศน์

– ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ

2. ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

3. มีศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน