คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ดังนี้

Unitag_QRCode_1613449999328
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ

 สมัครเข้าเรียนคลิก >>>>

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

(วิทย์ฯ-คณิต)

ปวช.

(ช่างอุตสาหกรรม)

ปวส.

(ช่างอุตสาหกรรม)

ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (3 ปี) ภาคพิเศษ (3 ปีครึ่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรม       ในเวลา นอกเวลา
 1.      โยธา ✓ *
 2.      สิ่งแวดล้อม ✓ *
 3.      ไฟฟ้า ✓ *
 4.      เครื่องกล

– เครื่องกล

– ระบบราง

 

✓ *

 

 

 

 

 

 5.      อุตสาหการ

– ระบบการผลิตอัตโนมัติ

– อุตสาหการและโลจิสติกส์

 

✓ *

✓ *

 

 

 

 

 6.      นวัตกรรมสิ่งทอ

✓*
 7.      อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ✓*
 8.      คอมพิวเตอร์ ✓*
 9.      เคมี

✓*
 10.    วัสดุ

– พอลิเมอร์

– อุตสาหกรรมพลาสติก

 

✓*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.    เกษตรอุตสาหกรรม ✓*
 12.    ชลประทานและการจัดการน้ำ
 13.    อาหาร
 14.    อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

 15.    ระบบราง (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ

(2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ  *รับนักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกัน 1 ปีการศึกษา และทำการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 ตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน


 

ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000 บาท
ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 26,000 บาท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ 24,000 บาท
ระบบราง (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 13,000 บาท (ในเวลา/นอกเวลา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,000  บาท

การจัดการเรียนการสอน


ภาคปกติ

ภาคพิเศษในเวลา

จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ

จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ

ภาคพิเศษนอกเวลา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์                 เวลา 17.00 – 21.00 น.

และเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์                เวลา 08.00 – 21.00 น.

สาขาฯโยธา เรียนเฉพาะเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์                เวลา 08.00 – 21.00 น.

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างวิชาก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง  การบริหารงานก่อสร้าง
และช่างเขียนแบบโยธา หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างติดตั้งไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าควบคุม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์(พื้นฐาน ปวช.ช่างไฟฟ้า)  หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบราง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ระบบราง ปวส.สาขาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาระบบราง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ปวส.กลุ่มประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบราง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ระบบการผลิตอัตโนมัติ
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการและโลจิสติกส์
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อ
และประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์
หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า  ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ข่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขางานช่างอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขางานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช. ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศหรือสาขางานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์

  

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-อุตสาหกรรมพลาสติก ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปิโตรเคมี เทคโนโลยีการยาง หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

– สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า