งานบุคลากร

หมวดทะเบียนและประวัติ

1.   รวบรวมและจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในคณะ รวมทั้งบันทึกประวัติเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.   รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติอัตรากำลัง รวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่น ๆ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และคำหน้าชื่อของบุคลากรในคณะ
4.   ตรวจสอบการลา และวันทำการ และจัดทำงบเดือน งบวันลาบุคลากรในคณะ
5.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.   ดำเนินการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับราชการให้บุคลากรในคณะ
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของคณะ
8.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาทุกประเภท ของบุคลากรในคณะ
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมวดบริหารงานบุคคล

1. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และกำหนดตำแหน่งใหม่ของภาควิชาต่าง  ๆ  และภายในในคณะ  เช่น  กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก และการขอกลับเข้ารับราชการ
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนแปลงระดับ  ตำแหน่ง  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษา
7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ
8.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
9.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของหัวหน้าต่าง ๆ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารของคณะ
12.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่ 13.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายผู้สอน
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมวดพัฒนาบุคลากร

1.   ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการและลูกจ้างใหม่ของคณะฯ  เข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
2.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน วิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรในคณะ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรในคณะ
4.   แจ้งวันกลับเข้ารับราชการตามปกติของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบ
5.   แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ และวันกลับมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในคณะที่ได้รับการอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มหาวิทยาลัยทราบ
6.   รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.   ดำเนินการจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้า และผลสรุปของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
8.   ดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่าย ของบุคลากรของคณะฯ ที่ไปอบรมหรือสัมมนา ไปราชการภายในประเทศ
9.   ดำเนินการเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ ที่เป็นการบริการวิชาการและสังคม
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมวดระเบียบวินัยและสวัสดิการ

1.   ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะ
2.   ดำเนินการเกี่ยวกับ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบุคลากร หรืองานของคณะ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการและลูกจ้างที่กระทำผิดทางวินัย ในระดับคณะ
4.   ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานในกรณีที่ผิดสัญญาการรับทุน
5.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จ บำนาญ และเงินทำขวัญให้บุคลากรในคณะตามสิทธิ์ที่จะได้รับ
6.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคม
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในคณะโดยประสานงานกับกรรมการบ้านพักกรรมการผู้แทนคณะ
8.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย