สำนักงานคณบดี

งานบุคลากร

มีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทุกสายงานรวมทั้งลูกจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ของทางราชการ  นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง  การกำหนดตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ  การโอนย้าย  การลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงาน  การรักษาวินัย  สวัสดิการและการลาออกจากราชการ

งานสารบรรณ

1.   ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2.   สรุปเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ
3.   จัดพิมพ์หนังสือราชการ เพื่อส่งออกไปภายนอกคณะ
4.   บริการติดต่อสื่อสารของทางราชการ โดยใช้ระบบ Outlook
5.   เตรียมการและประสานงานในการจัดประชุมและการขอใช้ห้องประชุม
6.   ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของคณะ
7.   จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ
8.   ปฏิบัติงานในฐานะธุรการฝ่ายบริหารและวางแผน
9.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย