ฝ่ายบริหาร

งานเอกสารการพิมพ์

1.   จัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบและมีคุณภาพในการผลิต
2.   ดำเนินการและควบคุมการจัดพิมพ์ การจัดทำรูปเล่ม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายและการทำลายเอกสารให้ได้มาตรฐาน
3.   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตเอกสารให้ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4.   ควบคุมดูแลการใช้และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุการพิมพ์เพื่อการผลิตเอกสารให้มีความพร้อมอยู่เสมอและมีคุณภาพในการผลิต
5.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
6.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานประชาสัมพันธ์

1.   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ
2.   รวบรวม เสาะหา และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวจากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ
3.   จัดทำเอกสารข่าวประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
4.   จัดให้มีการบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5.   จัดให้มีการรับจ่ายไปรษณียภัณฑ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
6.   ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวด้านการศึกษา
7.   จัดระบบและบริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
8.   ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
9.   ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
10.   เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
11.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.   จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
13.   ให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริการของคณะ)
14.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานงบประมาณ

1.   จัดทำแผนงาน และโครงการรวมของคณะ เพื่อพัฒนาและทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ
2.   จัดทำ รวบรวมแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ เพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
3.   สำรวจ และเก็บรวบรวมสถิติที่เอื้อต่อการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ
4.   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
5.   รวบรวมและจัดระบบข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
6.   จัดทำรายงานประจำปีของคณะ
7.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

1.   จัดทำทะเบียนที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
2.   ดำเนินการวางแผนใช้พื้นที่ในบริเวณคณะ
3.   กำกับดูแลการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ในบริเวณคณะให้เป็นไปตามผังแม่บท
4.   กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอใช้อาคารเฉพาะกิจทุกประเภท
5.   มอบหมาย ควบคุม และพัฒนาการปฏิบัติงานนักการภารโรง และคนงาน
6.   ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
7.   จัดและตกแต่งสถานที่งานเฉพาะกิจต่าง ๆ
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัสดุ

1.   จัดวางระบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2.   ดำเนินการจัดซื้อและการจัดจ้างตามระเบียบราชการกำหนด มีการประเมินและจัดทำทำเนียบผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง
3.   จัดทำทะเบียนพัสดุ และรายงานพัสดุประจำปี
4.   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างเป็นระบบและสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
5.   ควบคุมวัสดุคงคลังให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
6.   ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
8.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเงินและบัญชี

1.   ควบคุมการจัดระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
2.   ดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและจากหน่วยงานอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการฝาก การถอน การโอน การเก็บรักษาและการนำส่งเงิน
4.   จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
5.   ควบคุมดูแลการจัดทำงบเดือนและรายงานการเงินประจำเดือน และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชี
6.   ควบคุมการใช้ใบเสร็จ และการจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน
7.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสารสนเทศ

1.   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2.   พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารภารกิจหลักของหน่วยงาน
3.   ประสานงาน ให้คำปรึกษา และดำเนินการนำซอฟแวร์ที่พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4.   ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
5.   ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางด้าน ICT และการพัฒนาเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้งานจริงให้กับบุคลากร
6.   ดูแลและดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ
7.   สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
8.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้บริการทางด้านเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์