งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ
2. รวบรวม เสาะหา และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวจากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ
3. จัดทำเอกสารข่าวประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
4. จัดให้มีการบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. จัดให้มีการรับจ่ายไปรษณียภัณฑ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
6. ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวด้านการศึกษา
7. จัดระบบและบริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
8. ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
9. ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
10. เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
13. ให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริการของคณะ)
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย