งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รูปแบบการบริการ :

 1. จัดทำทะเบียนที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
 2. ดำเนินการวางแผนใช้พื้นที่ในบริเวณคณะ
 3. กำกับดูแลการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ในบริเวณคณะให้เป็นไปตามผังแม่บท
 4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอใช้อาคารเฉพาะกิจทุกประเภท
 5. มอบหมาย ควบคุม และพัฒนาการปฏิบัติงานนักการภารโรง และคนงาน
 6. ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 7. จัดและตกแต่งสถานที่งานเฉพาะกิจต่าง ๆ
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Contact us :

 • 02 549 3391
 • sawitee.t@en.rmutt.ac.th