ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายวิชาการ

1.   ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการของฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.   ควบคุมการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3.   ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.   ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
5.   สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตร

1.   ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2.   จัดทำทะเบียนหลักสูตร สถิติข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
3.   จัดทำการขอเปิดหลักสูตรให้ดำเนินไปตามแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ สภาวิชาการ
5.   ทำหน้าที่ในด้าน การดูแลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.   เตรียมการสำหรับการประชุมบริหารวิชาการ สภาวิชาการ การแจ้งและติดตามมติที่ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.   จัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
8.   จัดทำ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทราบ

งานสหกิจศึกษา

1.   จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.   จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี หรือแผนงานสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการศึกษาประจำปีของคณะ
3.   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และส่วนราชการภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานสหกิจศึกษาและคณะ ดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
4.   สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเทคโนโลยีการศึกษา

1.   จัดทำทะเบียนหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ของงานให้เป็นปัจจุบัน
2.   เก็บรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
3.   ให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนแก่คณาจารย์ เพื่อใช้ในงานการเรียนและการสอน และการอบรม
4.   จัดหาและรวบรวมสื่อการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการบริการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่จำเป็น
5.   ให้บริการการใช้ห้องประชุม จัดบริหารเครื่องฉาย และเครื่องเสียง ชนิดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
6.   ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาสื่อการเรียนการสอนแก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจ
7.   ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนวิทยาการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
8.   ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนและวัดผล

1.   จัดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน
2.   ประมวลผลข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และการรายงานผลการศึกษา
3.   จัดทำหนังสือรับรองผลการศึกษา
4.   ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับรองผลการศึกษา
5.   เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการศึกษาของนักศึกษา
6.   ร่วมจัดทำปฏิทินการศึกษาและแผนการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา
7.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย