ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ภาระงาน

งานวิจัยและประเมินผล

1.   จัดทำแผนและโครงการวิจัยโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.   จัดหางบประมาณและแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัย
3.   ศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในคณะ
4.   เสนอโครงการงบประมาณ การติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
5.   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี
6.   รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ตลอดจนบริการจัดหา เอกสาร วารสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัย
7.   ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
8.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
9.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 549 3578
เว็บไซต์งานวิจัยและประเมินผล http://research.en.rmutt.ac.th

งานบริการวิชาการ

1.   สำรวจความต้องการ การรับบริการวิชาการของชุมชน อุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.   ร่างแผนการบริการวิชาการประจำปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.   ดำเนินโครงการ หรือประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจัดการบริการวิชาการ
4.   รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินการเพื่อประชุมวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหากับคณะอนุกรรมการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.   สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำข้อเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

งานวารสาร

งานหลัก/งานประจำ
1.   รับบทความทางวิชาการจากผู้สนใจเข้าร่วมตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ทางระบบออนไลน์ ThaiJo และเอกสาร
– ตรวจสอบความถูกต้องของบทความเพื่อให้ตรงกับรูปแบบที่กำหนด
– เสนอหัวหน้ากองบรรณาธิการเพื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านในการพิจารณาบทความ
– จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งบทความไปยังผู้พิจารณา
– ออกหนังสือตอบรับบทความไว้เพื่อพิจารณา ให้กับเจ้าของบทความ
2.   ติดตามผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
– ส่งเมล์สอบถามผลการพิจารณา
– โทรศัพท์สอบถามผลการพิจารณา
– ทางระบบออนไลน์ ThaiJo
3.   รับผลการพิจารณาบทความทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
– บันทึกผลการพิจารณา
– จัดส่งผลการพิจารณาไปยังเจ้าของบทความ เพื่อทำการแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางระบบออนไลน์ ThaiJo และเอกสารทาง ปณ.
– หากผลการพิจารณาต้องแก้ไขและประเมินใหม่ ต้องส่งบทความที่ทำการแก้ไขจากเจ้าของบทความกลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการพิจารณาครั้งที่ 2
4.   ออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความ
– จัดทำหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความให้กับเจ้าของบทความ
– จัดส่งหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความทางไปรษณีย์
5.   รวบรวบและตรวจสอบความถูกต้องของบทความ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักพิมพ์
6.   รับสำเนาต้นฉบับจากสำนักพิมพ์
– ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ
– ส่งกลับให้เจ้าของบทความ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง
7.   รับผลการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าของบทความ
8.   ส่งผลการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าของบทความ ให้กับสำนักพิมพ์เพื่อทำการตีพิมพ์
9.   นำบทความที่ผ่านการประเมินแล้วทั้ง 16 เรื่องเผยแพร่ สู่ระบบออนไลน์ ThaiJO
10.   บันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐาน TCI โดยระบบ Fast-track Indexing
11.   ตรวจนับวารสารที่ได้รับจากสำนักพิมพ์
12.   จัดทำหนังสือส่งวารสาร และจัดส่งเล่มวารสาร
– ส่งให้กับเจ้าของบทความ
– ส่งให้กับผู้พิจารณาบทความ
– ส่งให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก
– ส่งให้กับศูนย์ Tci
– ส่งให้กับหอสมุดแห่งชาติ+cd
13.   จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดพิมพ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
14.   จัดทำหนังสือเบิกเงินค่าตรวจพิจารณาบทความทางวิชาการ
15.   โอนเงินให้กับผู้พิจารณาบทความทางวิชาการ
– จัดทำสำเนาในการโอนเงิน
– จัดส่งสำเนาการโอนเงินให้กับผู้พิจารณาบทความทางวิชาการ
16.   ตรวจสอบ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารทาง Outlook
17.   ติดต่อประสานงานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) เพื่อให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
– จัดทำข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพ

งานวิเทศสัมพันธ์

1.   จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ (ภาษาต่างประเทศ)
3.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย