ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม

1.   ส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในคณะฯ
2.   ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์ราชมงคลด้านทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานรักษามรดกไทย
3.   ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ ด้านการให้ความรู้ และการบริการชุมชน
4.   เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมในสังคม การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย จนถึงความรักชาติ
5.   จัดงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกับนักศึกษา
6.   ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน
7.   พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติตามแนวพระราชดำหริ (เศรษฐกิจพอเพียง)
8.   บริการระบบศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การยกย่องเชิดชูบุคคลในหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
9.   ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
10.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวินัยและจริยธรรม

1.   ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2.   ดำเนินงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.   ส่งเสริมมีระเบียบและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
4.   จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทางศาสนาและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
5.   ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระทำความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่คณะ
6.   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.   กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.   ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
9.   ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับของนักศึกษา
10.   เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
11.   ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
12.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ

1.   จัดทำแผนโครงการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.   จัดหาและควบคุมการใช้พัสดุเกี่ยวกับกีฬา
3.   ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและการอบรมนักกีฬาให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
4.   แนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ กติกาและวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
5.   ดำเนินการในการจัดแข่งขันกีฬาทั้งภายใน และร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ ในการจัดแข่งขันกีฬา
6.   สนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งขันกีฬาต่างมหาวิทยาลัย
7.   สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมนักศึกษา

1.   จัดทำแผนโครงการจัดกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.   ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
3.   ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
4.   ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งและการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา
5.   สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ
6.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
7.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย