ข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติของคณะโดยสังเขป

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี” วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยยกเลิก คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี และประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา ใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2537 ซึ่งได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงอยู่ในการแบ่งส่วนราชการใหม่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

การรับรองมาตรฐาน

          – คณะฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทั้งคณะฯ จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547

          – สภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2550 สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

          – แขนงไฟฟ้ากำลัง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขนงไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิศวกรรมเคมี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก อาธิเช่น Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น, Beijing Liaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน, Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์, Hof University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี, Finland University สาธารณรัฐฟินแลนด์ และ Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

1.การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร Learning to be innovation
2.การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม Research for innovation
3.การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม Social and culture enhance by innovation
4.การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม Innovative management