สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา/ฝึกงาน)

หัวข้อ word pdf
แบบพิจารณาคุณสมบัติ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สก.01
ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สก.03
แบบฟอร์มขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ (สหกิจศึกษา)
แบบคำร้องทั่วไป (งานสหกิจศึกษา)
แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ สก 04
แบบเสนองาน สก 02

เอกสารการปฏิบัติงานนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา/ฝึกงาน)

หัวข้อ word pdf
แบบบันทึกการปฏิบัตงาน (ฝึกงาน)
แบบบันทึกการปฏิบัตงาน (สหกิจศึกษา)
สก. 06 – หนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สก. 07 – แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน
สก. 08 – แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สก. 09 – แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สก. 13 หน้าที่ 3 แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ

 แนะนำการเขียน สก 06-09

สีของสถานประกอบการ…บอกที่มา