งานสหกิจศึกษา

1.   จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.   จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี หรือแผนงานสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการศึกษาประจำปีของคณะ
3.   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และส่วนราชการภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานสหกิจศึกษาและคณะ ดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
4.   สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย