สำหรับเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
ขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา-ฝึกงาน) ผลการเรียนไม่ถึง 2.0020.6 KiB110
ตัวอย่างการจัดทำโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศที่ใช้เงินกองทุนสำนักสหกิจศึกษา 50,000 บาท110.5 KiB23
ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศแบบเหมาจ่าย 20,000 บาท เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา828.5 KiB34
ตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศที่ใช้เงินกองทุนสำนักสหกิจศึกษา 50,000 บาท818.7 KiB22
ตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา โครงการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ที่ใช้เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา 20,000 บาท256.7 KiB31
ฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนวันนิเทศ107.5 KiB281
ฟอร์มจับคู่การนิเทศ17.0 KiB145
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB66