การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ update 31 กรกฏาคม 2562